Afdrukken

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN NEDERLAND

Artikel 1: Algemen

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle Bestellingen geplaatst bij de vennootschap LMC (hierna "de Verkoper") en dit ongeacht elke tegenstrijdige bepaling of voorwaarde uitgaande van de Klant. Ze zijn slechts geldig ten aanzien van natuurlijke of rechtspersonen die een overeenkomst afsluiten in het kader van hun beroepsactiviteit.

Bijgevolg impliceert elke Bestelling geplaatst bij de Verkoper, ongeacht de modaliteiten ervan, noodzakelijkerwijs, als essentiële en bepalende voorwaarde, de volledige en voorbehoudsloze aanvaarding door de Klant van deze Algemene Verkoopvoorwaarden die de enige basis vormen voor de commerciële onderhandelingen, in overeenstemming met de bepalingen van artikel L.441-1, III van het Franse Wetboek van Koophandel (Code de Commerce).

Alle tegenstrijdige voorwaarden en, in het bijzonder, alle algemene of bijzondere voorwaarden van de Klant, met inbegrip van eventuele aankoopvoorwaarden en Bestelbonnen, zijn bijgevolg niet aan de Verkoper tegenstelbaar.

Het feit dat een van de onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden, op een gegeven ogenblik, niet wordt ingeroepen, kan door de Klant niet worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand vanwege de Verkoper om zich later te beroepen op een van deze voorwaarden.

De onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden kunnen op elk ogenblik worden gewijzigd, met dien verstande dat elke eventuele wijziging aan de Klant ter kennis zal worden gebracht.

Artikel 2: Definities

Onderstaande begrippen hebben, in deze Algemene Verkoopvoorwaarden, de betekenis die eraan wordt gegeven door de volgende definities:

 • Klant: professionele koper die een commerciële relatie heeft met de Verkoper: de Klant kan zowel een distributeur (detailhandelaar of groothandelaar) zijn, als een eindgebruiker. peut être aussi bien un distributeur (détaillant ou grossiste) qu’un utilisateur final
 • Bestelling: aankoopaanbod van de Klant aan de Verkoper met betrekking tot de Producten.
 • Merk(en): de merken LMC, OPTIMA en alle andere merken van de Verkoper.
 • Partij(en) : de Verkoper en/of de Klant.
 • Producten: alle bestaande en toekomstige producten die door de Verkoper te koop worden aangeboden.
 • Website: de websites LMC en OPTIMA die door de Verkoper worden beheerd en vanwaar de Klant toegang kan krijgen tot een voorbehouden klantenzone die online beschikbaar is en die hem in staat stelt bestellingen te plaatsen en toegang te krijgen tot zijn account. Het gebruik van de website is onderworpen aan de algemene gebruiksvoorwaarden die online kunnen worden geraadpleegd.
 • Tarief: Lijst met eenheidsprijzen van de Verkoper.
 • Heffingen en Belastingen: alle nationale of regionale, bestaande of nog niet op de datum van de prijsbepaling bestaande heffingen of belastingen die moeten worden geheven op de Producten, met dien verstande dat deze Heffingen en Belastingen in de verkoopfacturen van de Producten op een afzonderlijke lijn zullen worden vermeld.
 • Verkoper: De Vennootschap LMC (Handels- en Vennootschapsregister RCS LILLE METROPOLE 885 880 146), met maatschappelijke zetel gevestigd te 93 rue d’Amsterdam, 59910 BONDUES.

Artikel 3: Bestellingen

De Bestellingen worden gericht aan de maatschappelijke zetel van de Verkoper naar aanleiding van de aan de Klant door de vertegenwoordigers van de Verkoper gedane aanbiedingen, door verbinding te maken met de website van de Verkoper vanaf de klantenzone voorzien voor de online bestellingen of door elk ander gebruikelijk middel. De bestellingen worden slechts definitief na aanvaarding door de Verkoper. Deze aanvaarding blijkt hetzij uit de bevestiging van de Bestelling per e-mail, hetzij uit de daadwerkelijke levering van de bestelde Producten.

De foto's of tekeningen in de catalogi van de Verkoper vallen niet onder het contractuele toepassingsgebied. De Verkoper behoudt zich het recht voor om de producten die, zowel in het geheel als voor een deel ervan, wijzigingen, toevoegingen, of verbeteringen hebben ondergaan, te leveren, echter zonder dat de essentiële kenmerken ervan zijn aangetast, en dit zelfs na de ontvangst van de bestelling.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om de Bestellingen te weigeren in geval de Klant enige verplichting niet naleeft en, meer in het algemeen, om elke Bestelling die, om welke reden dan ook, een abnormaal karakter krijgt of te kwader trouw is gedaan, te weigeren.

De wijziging of annulering van de door de Klant geplaatste bestelling kan door de Verkoper slechts in overweging worden genomen als die hem schriftelijk wordt overgemaakt vóór de verzending van de Producten en deze wijziging of annulering zal het voorwerp moeten uitmaken van een door de Verkoper schriftelijke aanvaarding. De bestelling van producten op maat evenals de bestelling van modellen die niet in de laatste editie van de catalogi van de Verkoper worden vermeld, kunnen in geen geval door de Klant worden geannuleerd, noch door de Verkoper worden teruggenomen.

Artikel 4: Leveringen – Risico-overdracht

De leveringstermijnen worden slechts ter indicatieven titel meegedeeld aan de Klant op het ogenblik van de Bestelling. Eventuele vertragingen kunnen geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding of boeten, noch de annulering van de bestelling rechtvaardigen, en dit ongeacht het bestaan van tegenstrijdige bepalingen voorzin in eventuele aankoopvoorwaarden van de Klant.

De leveringstermijnen worden van rechtswege opgeschort door elke gebeurtenis die plaatsvindt buiten de wil van de Verkoper en die ertoe leidt dat de levering wordt vertraagd en, onder meer, in geval van overmacht zoals gedefinieerd in artikel 8 hieronder. In dit geval zal de Verkoper de Klant tijdig op de hoogte stellen van bovenvermelde gebeurtenissen en evenementen.

Elke wijziging van de Bestelling die plaatsvindt in de loop van de uitvoering leidt, zelfs indien deze door de Verkoper wordt aanvaard, tot een verlenging van de voorziene leveringstermijn overeenkomstig de modaliteiten die de Verkoper aan de Klant heeft meegedeeld.

De leveringen worden uitgevoerd door een vervoerder en geven aanleiding tot aanrekening van verzendingskosten door de Verkoper. De Verkoper behoudt zich het recht voor om zijn transporttarieven, zonder voorafgaande kennisgeving, aan te passen in functie van het indexcijfer CNR ROUTE - automatische indexering van de accijnzen op dieselbrandstof op de brandstofprijzen in het tankstation - en van andere vergoedingen en belastingen geheven door de belastingadministratie of door de douane (veiligheidsheffingen, koolstofbelasting, invoerrechten, luchthavenbelasting, enz.).

De risico's die verbonden zijn aan de Producten gaan over op de Klant vanaf het ogenblik dat de Producten ter beschikking worden gesteld in de magazijnen van de Verkoper, ongeacht de betalingsvoorwaarden van de transportprijzen. In elk geval reizen de Producten op risico van de Klant die zich ertoe verbindt een verzekeringsovereenkomst af te sluiten ter dekking van de risico's op verlies, diefstal of vernietiging van de vervoerde goederen. De Klant is verantwoordelijk voor het nazicht van het aantal geleverde pakketten en van de staat van de Producten, in aanwezigheid van de vervoerder. In geval van vertraging, verlies of beschadiging van de goederen in de loop van het vervoer, moet de Klant voorbehoud maken ten aanzien van de vervoerder en alle rechtsmiddelen tegen de vervoerder instellen binnen de wettelijke termijnen. Geen enkele klacht zal worden aanvaard als de feiten niet worden weergegeven op het ontvangstbewijs van de vervoerder.

Artikel 5: Terugzending van Producten

Elke terugzending van een geleverd Product in overeenstemming met de bepalingen van de Bestelling en zonder voorbehoud gemaakt door de Klant op het ogenblik van de levering, moet het voorwerp uitmaken van een voorafgaand formeel akkoord tussen de Verkoper en de Klant; een document "Retourformulier" zal vervolgens aan de Klant worden overgemaakt en moet verplicht aan het pakket worden gehecht. Elk Product dat zonder dit akkoord wordt teruggezonden, wordt ter beschikking van de Klant gehouden en geeft geen aanleiding tot een creditnota.

Na een termijn van 3 dagen na de levering van de Bestelling, wordt er met geen enkele terugzending nog rekening gehouden.

De Producten moeten in hun originele verpakking en in nieuwstaat worden teruggestuurd. De kosten en risico's verbonden aan de terugzending vallen ten laste van de Klant; elke terugzending met portokosten te betalen door de ontvanger wordt systematisch geweigerd. Een vast bedrag van 15 € (administratieve en logistieke kosten) zal automatisch van toepassing zijn op de creditnota die worden opgesteld voor terugzendingen omwille van redenen die niet ten laste kunnen worden gelegd van de Verkoper.
De creditnota wordt pas opgesteld na nazicht van de teruggezonden goederen.

 • Geen enkel surplus wordt toegepast als het verzoek wordt gedaan binnen de 3 werkdagen na de levering.
 • Een surplus van 20% voor herverpakking zal worden toegepast voor elk item dat niet in de oorspronkelijke verpakking wordt teruggezonden.
 • Geen enkele terugname zal worden aanvaard als het verzoek meer dan een maand na de levering wordt geformuleerd.
 • Geen enkele terugname zal worden aanvaard voor op maat gemaakte items van OPTIMA of voor items die niet in de catalogi van de Verkoper worden vermeld of voor artikelen met vermelding "op bestelling".

Artikel 6: Waarborg van conformiteit en tegen verborgen gebreken

De waarborg van conformiteit en tegen verborgen gebreken van het Product wordt onderworpen aan de bijzondere waarborgvoorwaarden van de fabrikant van het betrokken Product. De Verkoper verleent aan de Klant geen waarborg anders dan deze die door de fabrikant van het verkochte Product wordt geboden.

In elk geval omvat de waarborg van de Verkoper geen immateriële schade (zoals inkomstenderving, winstderving, bedrijfsverlies, verlies van gebruik, verlies van klanten, imagoschade enz.).

Alle schade samengenomen, is de waarborg van de Verkoper beperkt tot maximaal 200% van de aankoopprijs van het (de) verkochte Product(en) dat (die) aanleiding gaf (geven) tot een claim of de rechtstreekse oorzaak was (waren) van een schadegeval. Bovendien mag de waarborg niet hoger zijn dan het maximale bedrag en de voorwaarden van de dekking die de Verkoper bij zijn verzekeringsmaatschappij heeft afgesloten.

De waarborg van de Verkoper is daarnaast ook onderworpen aan de bijzonder voorwaarden die hieronder worden uiteengezet:

▶ Waarborg van conformiteit en zichtbare gebreken

Op het ogenblik van de levering, is de Klant verplicht het Product, de kwaliteit, de hoeveelheid en de overeenstemming ervan met de bestelling na te zien. Bij gebrek aan voorbehoud door hem gemaakt op het leveringsformulier, wordt Klant geacht het geleverde goed te hebben aanvaard.

Zonder afbreuk te doen aan de maatregelen die moeten worden genomen ten aanzien van de vervoerder (artikel L.133-3 van het Franse Wetboek van Koophandel), moeten de klachten in verband met de zichtbare gebreken of niet-conformiteit van het geleverde product ten aanzien van het bestelde product of het verzendingsformulier via aangetekende brief met ontvangstbevestiging worden geformuleerd binnen een termijn van acht (8) werkdagen na de levering van de producten. Na deze termijn kan met geen enkele klacht rekening worden gehouden. Elke rechtsvordering die op basis hiervan wordt ingesteld, moet worden ingesteld binnen een termijn van 1 jaar na de levering. Bij gebreke daarvan, zal de rechtsvordering verjaard zijn.

De Klant moet elk bewijs verstrekken van de werkelijkheid van de vastgestelde gebreken of de niet-conformiteit.

Onder voorbehoud van de waarborgvoorwaarden van de fabrikant en op voorwaarde dat de gebreken of niet-conformiteit die binnen de bovenvermelde termijnen werden gemeld, worden bewezen, zal de Klant:

 • een vervanging of terugbetaling van de Producten kunnen verkrijgen, naar keuze van de Verkoper,
 • een vergoeding kunnen verkrijgen van materiële schade die rechtstreeks veroorzaakt is doordat het product niet conform is

Enige andere vorm van (schade)vergoeding is uitgesloten, ongeacht elk andersluidend beding in de eventuele algemene aankoopvoorwaarden van de Klant.

Het bedrag van de totale verschuldigde schadevergoeding is onderworpen aan het hierboven vermelde maximale waarborgbedrag.

Ingeval van stopzetting van de activiteiten van de fabrikant, om welke reden dan ook, is de Verkoper geen enkele waarborg verschuldigd. In geval de fabrikant de verkoop van het Product stopzet, kan enkel een terugbetaling van de prijs worden geëist.

▶ Waarborg tegen verborgen gebreken

In geval van een verborgen gebrek, moet de Klant de Verkoper inlichten via aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging binnen een termijn van acht (8) werkdagen volgend op de ontdekking van het verborgen gebrek. Elke rechtsvordering die op basis hiervan wordt ingesteld, moet worden ingesteld binnen een termijn van 1 jaar vanaf de ontdekking van het gebrek. Bij gebreke daarvan, zal de rechtsvordering verjaard zijn.

Bij gebrek aan naleving van de bovenvermelde verplichtingen, wordt de Klant geacht afstand te hebben gedaan van het instellen van enige vordering tegen de Verkoper.

Onder voorbehoud van de waarborgvoorwaarden van de fabrikant en op voorwaarde dat bewijsstukken werden meegeleverd, zal de Klant:

 • een vervanging kunnen verkrijgen van de onderdelen die defect blijken te zijn
 • een vergoeding kunnen verkrijgen van alle materiële schade die rechtstreeks veroorzaakt is doordat het product niet conform is

Enige andere vorm van (schade)vergoeding is uitgesloten, ongeacht elk andersluidend beding in de eventuele algemene aankoopvoorwaarden van de Klant.

Het bedrag van de totale verschuldigde schadevergoeding is onderworpen aan het hierboven vermelde maximale waarborgbedrag.

In geval van een samenstelling van producten die door de Verkoper worden geleverd met producten van derden, wordt elke waarborg en/of schadevergoeding formeel uitgesloten.

De plaatsing en inwerkingstelling van door de Verkoper verkochte goederen die niet door hem worden uitgevoerd, vallen onder de uitsluitende aansprakelijkheid van de Klant.

De Verkoper wijst elke aansprakelijkheid af voor alle gebreken of schade wegens het natuurlijke gebruik, te wijten aan een onjuiste montage, het gebrekkig onderhoud of enige wijziging van het product dat niet door de Verkoper werd voorzien of gespecificeerd.

Elke terugzending van een Product moet het voorwerp uitmaken van een voorafgaand formeel akkoord tussen de Verkoper en de Klant; een document "retourformulier" zal vervolgens aan de Klant worden overgemaakt en moet verplicht aan het pakket worden gehecht. De risico's verbonden aan de terugzending van de Producten vallen ten laste van de Klant.

Het indienen van een klacht, ongeacht de oorzaak ervan en zelfs als deze wordt gedaan binnen de voorgeschreven termijn, laat de Klant niet toe om de betaling uit te stellen van een bedrag waarvoor de normale vervaltermijn is verstreken.

Artikel 7: Productaansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van de Verkoper en zijn leveranciers voor producten met gebreken is uitgesloten in geval van schade aan professionele goederen van de Klant, d.w.z. goederen die niet hoofdzakelijk worden gebruikt voor het eigen privégebruik of -verbruik van de Klant.

De vordering die op basis hiervan wordt ingesteld, moet worden ingesteld binnen een termijn van drie (3) jaar na de datum waarop de Klant kennis kreeg of had moeten krijgen van de schade, het gebrek en de identiteit van de producent. De Verkoper kan in geen geval gehouden zijn tot betaling van andere kosten dan deze die hem ten laste worden gelegd uit hoofde van deze waarborg. In geen enkel geval kan de Verkoper aansprakelijk worden gehouden voor enige immateriële schade zoals winstderving, productieverlies, enz. veroorzaakt door de Klant.

Artikel 8: Uitsluiting van aansprakelijkheid in geval van verborgen gebreken

De verplichtingen van de Verkoper worden van rechtswege en zonder formaliteiten volledig of gedeeltelijk opgeschort en zijn wordt opgeheven in geval er zich een geval van overmacht voordoet. Een geval van overmacht betekent elke gebeurtenis die zich buiten de wil van de Verkoper voordoet en die niet redelijkerwijze kon worden voorzien op het ogenblik dat de Bestelling wordt geplaatst en waarvan de gevolgen niet kunnen worden vermeden door gepaste maatregelen, en dit in overeenstemming met artikel 1218 van het Franse Burgerlijk Wetboek (Code civil).

De volgende gebeurtenissen worden beschouwd als een geval van overmacht, zonder dat de Verkoper hoeft te bewijzen dat ze de kenmerken hebben die voorzien zijn in artikel 1218 van het Franse Burgerlijk Wetboek:

 • (verklaarde of niet verklaarde) oorlog, burgeroorlog, oproer en revolutie, piraterij,
 • sabotage, opvordering, confiscatie, nationalisatie, embargo en onteigening,
 • natuurrampen zoals gewelddadige storm, cycloon, aardbeving, vloedgolf, overstroming, vernietiging door de bliksem,
 • een epidemie of pandemie, d.w.z. de ontwikkeling en verspreiding van een besmettelijke ziekte op nationaal of internationaal grondgebied, zoals onder meer alle virussen die behoren tot de familie van het coronavirus (SARS-CoV, SARS-CoV-2, ook gekend onder "Covid-19", enz.)
 • maatregelen die door de bevoegde overheden worden genomen ter beperking van de verspreiding van een epidemie of een pandemie, in het kader van een afkondiging van een noodsituatie op gezondheidsgebied in geval van een sanitaire crisis die, door de aard en ernst ervan, de volksgezondheid in gevaar brengt, door toepassing van de artikelen L.3131-12 en volgende van het Franse Wetboek van Volksgezondheid (Code de la santé publique), in het kader van een ernstige sanitaire bedreiging (artikelen L.3131-1 en volgende van het Franse Wetboek van Volksgezondheid) of buiten elke afkondiging van een noodsituatie op gezondheidsgebied om, zoals onder meer de maatregelen die verplaatsingen van personen en voertuigen verbieden en/of beperken, de quarantaine van steden of bepaalde steden, de voorlopige sluitingen van een of meerdere categorieën voor het publiek toegankelijke inrichtingen (bedrijven, winkels, enz.), maatregelen tot reglementering van de toegangs- en aanwezigheidsvoorwaarden van een of meerdere categorieën voor het publiek toegankelijke inrichtingen, enz.,
 • ongevallen zoals ongevallen met gereedschap, machinestoring, explosie, brand, vernietiging van machines, van fabrieken en van installaties van welke aard dan ook,
 • storingen of vertragingen van het openbaar vervoer, tekortkoming van welke vervoerder dan ook, onmogelijkheid om, om welke reden dan ook, bevoorraad te worden,
 • tekortkoming van een derde,
 • boycot, staking en lock-out in welke vorm dan ook, stiptheidsacties, bezetting van fabrieken en lokalen, werkonderbreking in de bedrijven van de Verkoper,
 • wettige of onwettige, willekeurige of niet-willekeurige overheidshandeling,
 • bewezen tekort aan grondstoffen, verpakkingen of enig ander element dat noodzakelijk is voor de productie of verpakking van Producten, tekortkomingen van de kwaliteit of slechte kwaliteit van de grondstoffen.

Indien er zich een geval van overmacht voordoet in de zin van het onderhavige artikel, zal de Verkoper de Klant zo snel mogelijk inlichten per e-mail, bevestigd door een aangetekende brief met ontvangstbevestiging. De verplichtingen van de Verkoper worden van rechtswege opgeschort gedurende de periode waarin hij deze onmogelijk kan uitvoeren gelet op het ingeroepen geval van overmacht.

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud

De verkochte Producten blijven eigendom van de Verkoper tot op het ogenblik van de volledige betaling van de facturen, in overeenstemming met de artikelen 2367 tot 2372 van het Franse Burgerlijk Wetboek. In dit verband vormen de aflevering van een wisselbrief, een bank- of postcheque of eender welke titel die een betalingsverplichting doet ontstaan, geen betaling in de zin van de onderhavige bepaling. De betaling wordt slechts geacht te hebben plaatsgevonden op het ogenblik van de daadwerkelijke ontvangst van de door de Verkoper overeengekomen Prijs.

Als de Producten die het voorwerp van het eigendomsvoorbehoud uitmaken door de Klant worden doorverkocht, gaat de schuldvordering van de Verkoper automatisch over op de schuldvordering van de prijs van de aldus door de Klant verkochte Producten. De Klant verbindt zich ertoe om de onder-koper in te lichten over het bestaan van de clausule van eigendomsvoorbehoud en van het recht dat de Verkoper kan doen gelden om van de onder-koper hetzij de goederen, hetzij de prijs van de wederverkoop terug te vorderen ten bedrage van zijn schuldvordering in hoofdsom, interesten en kosten. Vanaf heden draagt de Klant aan de Verkoper alle schuldvordering over die zouden ontstaan uit de wederverkoop van de niet-betaalde Producten onder eigendomsvoorbehoud.

In geval van een procedure tot vrijwaring, reorganisatie of gerechtelijke vereffening van de Klant, zullen de Producten kunnen worden teruggevorderd in overeenstemming met de geldende wettelijke en/of reglementaire bepalingen. In geval van gedeeltelijke of gehele niet-betaling worden de Producten in voorraad geacht overeen te stemmen met de onbetaalde schuldvorderingen. In overeenstemming met de artikelen L. 624-9 en L. 624-16 van het Franse Wetboek van Koophandel en ongeacht enige tegenstrijdige bepaling, is de onderhavige clausule van eigendomsvoorbehoud tegenstelbaar aan de Klant.

De Verkoper wordt reeds door de Klant, die dit aanvaardt, gemachtigd om een inventaris op te maken van en/of om de onbetaalde Producten die hij bijhoudt onder curatele te stellen. Alle eerder betaalde voorschotten zullen geheel verworven zijn door de Verkoper uit hoofde van schadebeding.

De Klant is aldus de enige verantwoordelijke voor de risico's van beschadiging, verlies, gehele of gedeeltelijke vernietiging, ongeacht de oorzaak van de schade, zelfs in geval van overmacht. Derhalve zal de Klant de Producten onder eigendomsvoorbehoud moeten verzekeren, in de verzekeringspolis moeten voorzien dat elke vergoeding rechtstreeks aan de Verkoper wordt betaald en aan de Verkoper, op diens eerste verzoek, elk bewijs van dergelijke afgesloten verzekering overmaken.

De Klant is verplicht om elke derde, onder meer in geval van een beslag, in te lichten van het feit dat de Producten onder eigendomsvoorbehoud eigendom zijn van de Verkoper en om de Verkoper onverwijld in te lichten van elk beslag of soortgelijke verrichting.

Artikel 10: Tarief/Prijs

De prijzen worden vermeld excl. BTW, af magazijnen van de Verkoper. De Producten worden gefactureerd aan de tussen de Partijen overeengekomen prijzen volgens het op de dag van de bestelling geldende Tarief.

Het Tarief van de Verkoper wordt geacht op elk ogenblik door de Verkoper te kunnen worden gewijzigd, zonder voorafgaande kennisgeving.

Artikel 11: Betalingsvoorwaarden

EUROPEES FRANKRIJK EN EUROPA

De facturen zijn betaalbaar:

 • Contant bij de afhaling of levering, netto, zonder korting, voor de klanten die geen rekening hebben geopend bij de Verkoper of die niet gewaarborgd zijn door hun kredietverzekering.
 • Voor elke Klant met een rekening geopend bij de Verkoper die gewaarborgd is door een kredietverzekering: via elk betalingsmiddel binnen een termijn van 30 dagen einde van de maand vanaf de factuurdatum.

Elke betaling ontvangen binnen een termijn van 10 dagen, geeft recht op een korting van 0,7%.

De aanvaarde wisselbrieven moeten aan de Verkoper worden teruggezonden uiterlijk binnen een termijn van 10 dagen na de ontvangst ervan.

Enkel een betaling op de overeengekomen vervaldatum is bevrijdend. In overeenstemming met de bepalingen van artikel L.441-10 van het Franse Wetboek van Koophandel, leidt elke gehele of gedeeltelijke niet-nakoming door de Klant van zijn betalingsverplichtingen of elke vertraging tot:

 • -
  de betaling van verwijlinteresten aan het tarief van de Europese Centrale Bank tegen de meest recente herfinancieringstransactie, vermeerderd met 10 punten;
 • -
  de onmiddellijke opeisbaarheid van de gehele schuld in geval van een gespreide betaling;
 • -
  de onmiddellijke opeisbaarheid van alle nog niet vervallen facturen;
 • -
  de opschorting van alle lopende bestellingen of tot de wijziging van de oorspronkelijk met de Klant overeengekomen betalingswijze door betaling vóór verzending te eisen voor alle lopende bestellingen of voor alle nieuwe bestellingen;
 • -
  bovenop de voormelde vertragingsboetes, zal de Verkoper bovendien de betaling eisen van een forfaitaire schadevergoeding van 40 euro voor terugvorderingskosten, voorzien in de artikelen L.441-10 en D.441-5 van het Franse Wetboek van Koophandel. Er wordt gepreciseerd dat deze forfaitaire schadevergoeding niet beperkt is tot het bedrag van de andere kosten die de Verkoper zou kunnen oplopen ter terugvordering van zijn facturen.

Indien de Verkoper daarenboven verplicht is om zich tot een lasthebber te richten (incassobureau, advocaat, gerechtsdeurwaarder, enz.) om de betaling van de verschuldigde bedragen te verkrijgen, wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat, uit hoofde van een forfaitair bepaald en van rechtswege toepasselijk strafbeding dat niet kan worden verminderd, de door de Klant verschuldigde bedragen zullen worden vermeerderd met 12%, met een minimum van 100,00 € en dit onverminderd de eventuele verwijlinteresten en schadevergoedingen.

Indien er wordt betaald met een handelswissel, wordt het gebrek aan terugzending van de wissel beschouwd als een weigering van aanvaarding die vergelijkbaar is met een betalingsachterstand.
De interesten zullen beginnen te lopen vanaf de betalingsdatum vermeld op de factuur tot de dag van de volledige betaling van alle aan de Verkoper verschuldigde bedragen. Elke begonnen maand is volledig verschuldigd.

Geen enkele betaling kan het voorwerp uitmaken van een compensatie op eigen initiatief van de Klant, onder meer in geval van aantijging door de Klant van een laattijdige levering of van een niet-conformiteit van het geleverde Product. Hiervoor is het voorafgaand en schriftelijk akkoord van de Verkoper vereist en dit ongeacht eventueel tegenstrijdige bepalingen vermeld in de aankoopvoorwaarden van de Klant. Elke compensatie die niet door de Verkoper is aanvaard, zal worden gelijkgesteld met een betalingsachterstand waardoor de Verkoper wordt gemachtigd elke nieuwe Bestelling van Producten te weigeren en de lopende leveringen onmiddellijk op te schorten na de Koper hierover te hebben ingelicht.

Franse overzeese gebieden

Voor de eerste Bestelling, wordt de betaling gedaan voorafgaand aan de verzending van de Producten.

Voor de volgende Bestellingen zal de Klant, via elk betalingsmiddel, de prijs moeten betalen binnen een maximale termijn van 60 dagen vanaf de factuurdatum. De kosten verbonden aan de verzending, bijzondere verpakkingen en documentaire kredieten voor elke verzending buiten Europees Frankrijk, vallen ten laste van de Klant.

Artikel 12: Industriële en intellectuele eigendomsrechten

De Klant verbindt zich ertoe om alle intellectuele eigendomsrechten van de Verkoper na te leven. In dit verband, mogen de door de Verkoper onder de Merken geleverde Producten slechts worden doorverkocht in hun oorspronkelijke presentatie en onder de voorwaarden die overeenstemmen met hun merkimago en technische voorschriften.

De Klant moet de Verkoper schadeloosstellen voor alle boetes en kosten die de Verkoper zou kunnen oplopen naar aanleiding van de verwezenlijking van onderdelen op basis van door de Klant verstrekte tekeningen of modellen die worden beschermd door patenten of op basis van geregistreerde modellen

De Klant de kennis zou krijgen van enige namaak van de Merken of, meer in het algemeen, van de intellectuele en/of industriële eigendomsrechten van de Verkoper, moet deze laatste daarover onmiddellijk inlichten per fax of e-mail, bevestigd door een aangetekende brief met verzoek tot ontvangstbevestiging.

Artikel 13: Uitsluiting van boetes

Niettegenstaande alle tegenstrijdige bedingen die zouden kunnen voorkomen in de aankoopvoorwaarden, wordt geen enkele boete aanvaard door de Verkoper, behoudens voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van deze laatste, en dit ongeacht de reden van de boete. De Verkoper aanvaardt geen automatische debitering. Elke niet door de Verkoper gemachtigde compensatie wordt gelijkgesteld met een betalingsachterstand. In dit geval heeft de Verkoper het recht om elke nieuwe Bestelling te weigeren en de leveringen van lopende Bestellingen stop te zetten. In geval van een schending van de onderhavige bepaling door de Klant, kan de Verkoper zijn leveringen opschorten.

Artikel 14: Persoonsgegevens

In het kader van de verzameling en verwerking van persoonsgegevens, verbinden de Verkoper en de Klant zich ertoe de bepalingen na te leven van de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende de informatica, bestanden en vrijheden, onder meer gewijzigd door de ordonnantie nr. 2018-1125 van 12 december 2018 en de verordening 2016/679/UE van 27 april 2016 "betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens".

De Verkoper verzoekt de Klant te verwijzen naar zijn privacybeleid betreffende de persoonsgegevens dat worden geraadpleegd op zijn website .

De Verkoper, verwerkingsverantwoordelijke, voert de verwerking van persoonsgegevens uit met het oog op het beheer van zijn relaties met zijn klanten, waaronder de Klant, evenals met het oog op de uitvoering van de verkoopovereenkomsten die hij met deze klanten heeft afgesloten waarbij de rechtsgrond voor de verwerking de uitvoering is van de contractuele of precontractuele relatie die tussen de Verkoper en de Klant bestaat en, in voorkomend geval, de naleving van een wettelijke verplichting. Persoonsgegevens kunnen eveneens worden verwerkt om statistische en prospectiedoeleinden, waarbij de rechtsgrond het rechtmatig belang van de Verkoper is.

De verzamelde gegevens (bijvoorbeeld de namen, voornamen, e-mailadressen en telefoonnummers van de werknemers en medewerkers van de Klant) zijn essentieel voor deze verwerking en zijn gericht tot de betrokken afdelingen van de Verkoper en, in voorkomen geval, tot zijn dienstverleners en/of onderaannemers. Ze worden gedurende de volledige duur van de handelsrelaties bewaard en gedurende een termijn die overeenstemt met de wettelijke bepalingen of die in verhouding is met de doeleinden waarvoor ze worden opgeslagen. Bepaalde bewaringstermijnen worden verantwoord op basis van het rechtmatig belang van de Verkoper.

De werknemers en medewerkers van de Klant beschikken over een recht op toegang, tot rectificatie en tot verwijdering van hun persoonsgegevens, over een recht op intrekking van hun toestemming, een recht op beperking van de verwerking, een recht om tegen de verwerking van de persoonsgegevens bezwaar aan te tekenen om legitieme redenen, een recht op de overdraagbaarheid van de gegevens, een recht op het uitvaardigen van wilsbeschikkingen post-mortem. Om deze rechten te doen gelden, dienen ze een brief te verzenden naar de Verkoper op het volgende adres: 93 rue d’Amsterdam 59910 BONDUES, met vermelding van hun naam, voornaam, adres, e-mail, vergezeld van een kopie van hun identiteitskaart. Ze beschikken tevens over het recht om een klacht in te dienen bij de CNIL (Commission Nationale de l'Information et des Libertés).

De Klant verbindt zich ertoe om zijn werknemers en medewerkers van wie de persoonsgegevens aan de Verkoper zouden kunnen worden doorgegeven in te lichten over de inhoud van het onderhavige artikel zodat zij hun rechten kunnen uitoefenen. Hij verbindt zich er tevens toe om de rechten van de werknemers van de Verkoper volledig na te leven bij de verzameling van hun persoonsgegevens.

Artikel 15: Vertrouwelijkheid

De Verkoper en de Koper erkennen dat ze, in het kader van de uitvoering van hun handelsrelaties, vertrouwelijke informatie zouden kunnen ontvangen van technische, commerciële, marketing-, financiële aard of met betrekking tot elementen waaraan intellectuele en/of industriële eigendomsrechten verbonden zijn. Deze lijst is echter niet limitatief. Deze informatie mag op geen enkele manier aan derden worden bekendgemaakt. De Verkoper en de Klant waarborgen het vertrouwelijk karakter van deze informatie, ongeacht van welke aard deze is, ongeacht of deze schriftelijk of mindeling is, waarvan ze kennis zouden kunnen nemen in het kader van de uitvoering van hun handelsrelaties en ze mogen deze geenszins meedelen aan andere personen dan deze die bevoegd zijn om er kennis van te nemen, op straffe van het vergoeden van de geleden schade.

Artikel 16: Toepasselijk recht - Rechterlijke bevoegdheid

Alle handelsrelaties tussen de Verkoper en de Klant die voortvloeien uit de toepassing van de onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden evenals de eventuele bijzondere akkoorden die zouden kunnen worden afgesloten en alle geschillen die daaruit voortvloeien worden, ongeacht de aard ervan, op alle vlakken onderworpen aan het Frans recht.

De Partijen zullen zich inspannen om de meningsverschillen die kunnen voortvloeien uit de interpretatie, de uitvoering of de staking van de handelsrelaties tussen de Verkoper en de Klant in der minne op te lossen ; Bij gebrek aan minnelijk akkoord, wordt elk geschil die ontstaat uit de uitvoering van de handelsrelaties tussen de Verkoper en de Klant evenals de akten die daaruit voortvloeien, onderworpen aan de bevoegdheid van de Rechtbank van Koophandel van Rijsel (LILLE METROPOLE) ongeacht een incidentele vordering of een vordering tot vrijwaring, of indien er meerdere verweerders betrokken zijn.

Artikel 17: Inwerkingtreding

De onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden treden in werking op 1 september 2023. Ze annuleren en vervangen de voorwaarden die voorafgaand aan deze datum werden opgesteld.

De algemene voorwaarden zijn gewijzigd op 12 september 2023